Als je denkt aan priester worden…


Met het verminderend aantal pastoors hoor je soms zeggen: 'de leken zullen het werk van de pastoors overnemen'. Diakens en leken behartigen heel wat pastoraal werk waar vroeger enkel priesters voor instonden. Maar soms laat men verstaan dat priesters overbodig worden, niet echt meer nodig zullen zijn... Je vraagt je af waar je dan staat met je verlangen om priester te worden. Gaan we naar een kerk zonder priesters?

Met het laatste concilie (in de jaren zestig van de vorige eeuw) werd de verantwoordelijkheid van iedere gedoopte herontdekt en sterk beklemtoond. Christenen werden in hun waardigheid en zending erkend. Hun gelovig getuigenis zorgt ervoor dat de kerk getuige van Gods goedheid kan zijn in de wereld van vandaag: in gezin, op het werk, in het engagement als vrijwilliger. Door hun doopsel en vormsel mogen alle christenen de heilige Geest verwelkomen die in hun hart komt wonen en werken. Zij raken doordrongen van Jezus' gezindheid en zoeken in de wereld het evangelie te beleven. Sommigen krijgen zelfs pastorale verantwoordelijkheden als catechist, als gebedsleider, als pastoraal werkende of parochieassistent. Zonder hun bezieling en engagement zou onze kerkgemeenschap veel uitstraling verliezen. Het concilie sprak over het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen. Door hun doopsel leven ze allen in verbondenheid met Jezus die als Úne Priester de ontmoeting met de levende God mogelijk maakt.

Het tweede Vaticaans concilie sprak in dit verband ook over het dienstpriesterschap van hen die de priesterwijding ontvangen. Welke specifieke dienst verrichten zij binnen de brede kerkgemeenschap? Door hun wijding worden zij niet per definitie betere christenen. Wel is het zo dat ze door hun wijding een eigen plaats krijgen binnen de geloofsgemeenschap. Ze worden geroepen en aangesteld om midden het godsvolk steeds weer te verwijzen naar Christus als enige Bron van christelijk leven. In de viering van de sacramenten en vooral in de Eucharistie maakt de priester op symbolische wijze duidelijk dat de kerk haar leven te ontvangen heeft van Jezus, de Heer. De priester zorgt ervoor dat niet vergeten raakt dat het wel degelijk de Geest van Jezus is die de christenen bezielt. In de geloofsgemeenschap is de priester de ingebouwde herinnering aan Jezus, de Gezalfde. Een priester weet zich gezonden om in al wat hij zegt en onderneemt een levende heenwijzing te zijn naar de Heer. Het is een prachtige roeping om Christus, de goede Herder, op sacramentele wijze present te mogen stellen binnen onze menselijke ervaring. Die zending vormt een dienst aan het godsvolk en is nooit een reden om zich boven anderen te verheffen. Maar die dienst blijft wel van levensbelang voor de kerk.

Als je denkt aan priester worden, probeer dan wat zicht te krijgen niet alleen op wat een priester doet maar ook en vooral op wat hij betekent binnen de christelijke gemeenschap. Bid dikwijls om een geest van grote dienstbaarheid. Ik bid met je mee…

  » Priester worden…  
  » Overzicht brieven…  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 1  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 2  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 3  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 5  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 6  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 7  
  » Gebeden om roepingen…

  ^  top