Logo Seminarie Ten Duinen

Bibliotheek Grootseminarie Ten Duinen

Gerelateerde links
» Ontlenen & inschrijven
» Leeszaalreglement Archief (pdf)
» Geschiedenis van de bibliotheek
» Het archief
» Collecties en tijdschriften
Bibliotheek

Contactgegevens en praktische informatie


Door omstandigheden kan de permanentie in de bibliotheek niet gewaarborgd worden. Ontleningen blijven mogelijk na contact via stefaan.franco@gmail.com of 050 / 33 03 62.

Bibliothecaris: Rony Garez
Hoofdbibliothecaris: prof. dr. Stefaan Franco
Adres: Grootseminarie Brugge- Bibliotheek
           Potterierei 72
           8000 Brugge
           BelgiŽ.
Telefoon: 050/ 44.49.58
Email: bib@grootseminariebrugge.be
Website: http://www.grootseminariebrugge.be/bibliotheek.html
Volg ons op: » facebook

Toegankelijkheid

De bibliotheek is toegankelijk na afspraak met de bibliothecaris.
maandag » donderdag    8.00-11.45 u | 12.30-16.45 u
                  (op woensdag tot 15.00 u)
gesloten: op wettelijke feestdagen, tussen Kerstmis en Nieuwjaar
               en vanaf 15 juli tot en met 15 augustus

De bibliotheek


Het Grootseminarie te Brugge beschikt over een omvangrijke en gespecialiseerde bibliotheek van mťťr dan 250.000 banden en 180 lopende tijdschriften. Studenten, al wie een (kerkelijke) opleiding volgt, docenten, wetenschappelijke onderzoekers, geÔnteresseerden in filosofische, levensbeschouwelijke of religieuze thema's vinden er zowel populariserende werken als vakliteratuur in volgende vakdomeinen:

Filosofie: wijsgerige studies, (Nederlandstalige) tekstuitgaven, naslagwerken, bio- en bibliografieŽn van filosofen
Bijbel en theologie: dogmatiek, exegese Oud en Nieuw Testament, moraaltheologie, oecumene, kerkleer, sacramenten, liturgie
Christelijk geloof en spiritualiteit: inleidingen tot het christelijk geloof, bronteksten uit de geloofstraditie, heiligenlevens, kunstboeken
Kerkelijk recht: historische bronnen, hedendaagse naslagwerken
Pastoraaltheologie:  reflectieliteratuur over o.a. pastoraat in allerlei milieus, kerkopbouw, vorming van een christelijke identiteit, homiletiek, catechese en verkondiging, missie, geloofsopvoeding, interreligieuze dialoog en interreligieus leren, godsdienstonderwijs …
Religiestudies en de andere levensbeschouwingen:  jodendom, islam, hindoeÔsme, boeddhisme, atheÔsme, vrijmetselarij, esoterie, sekten en paranormale verschijnselen …
(Kerk)geschiedenis:  omvangrijke historische collectie (incunabels, postincunabels, oude drukken) met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de Kerk en van het Bisdom Brugge
(Mens-)wetenschappen:  basiswerken uit de (godsdienst-)psychologie, economie, (godsdienst-)sociologie, pedagogie, natuurwetenschappen …

Binnen de opdracht van het Grootseminarie als studie- en vormingscentrum van het Bisdom Brugge biedt de bibliotheek een ruime collectie boeken alsook een uitgebreide selectie vaktijdschriften en naslagwerken, daterend van het begin van de boekdrukkunst tot vandaag.

 ^  Top

Catalogus

De collectie is on line te raadplegen op http://limo.libis.be/.

Deze aangroeiende elektronische catalogus bevat de werken uitgegeven na 1930, alle lopende tijdschriften en de incunabelen, alsook een groeiend aantal oude drukken. Werken uitgegeven voor 1930 zijn ontsloten via de steekkaartencatalogi in de leeszaal van de bibliotheek. Een groeiend aantal is ook terug te vinden via de elektronische catalogus.

 ^  Top

Ontlenen

De bibliotheek kent een gesloten kastopstelling: de boeken zijn niet rechtstreeks toegankelijk maar worden door de bibliothecaris klaargelegd.

Telefonisch of via mail kunt u publicaties voor u laten klaarleggen. Zij worden ofwel ter plekke in de leeszaal geconsulteerd ofwel ontleend.

De gewone ontleningstermijn bedraagt 1 maand (verlengbaar). Kostbare boeken, werken uitgegeven voor 1800 en de collectie in de leeszaal (L-code) worden niet ontleend.
Kopieerfaciliteiten zijn voorhanden (mits onkostenvergoeding), uitgezonderd voor kostbare boeken en werken uitgegeven voor 1800. De algemene reglementen geldig voor het kopiŽren van boeken en tijdschriften dienen te worden gerespecteerd.

 ^  Top

Inschrijving

Een inschrijving kost € 2,50 per jaar (onbeperkt ontlenen). Studenten gratis.

 ^  Top

Interbibliothecair leenverkeer

Bibliotheek Grootseminarie Brugge werkt nauw samen met de andere Libisnet-bibliotheken, o.a. de Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven. Publicaties die niet in onze bibliotheek aanwezig zijn, kunnen aangevraagd worden in andere bibliotheken via InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) mits een kleine onkostenvergoeding.

 ^  Top

Aanwinsten en dubbelenverkoop

Aanwinsten worden regelmatig tentoongesteld in de Leeszaal. U kunt ook intekenen op een aanwinstenmail (met korte toelichting bij ieder boek).
De eerste woensdagnamiddag van de maand verkoopt de bibliotheek dubbels uit haar collectie. Eens per jaar wordt een grote dubbelenverkoop georganiseerd.


Dubbelenverkoop voorjaar 2021 (Klein Pand):
Omwille van de covidpandemie staan er geen nieuwe verkopen gepland. We berichten erover zodra het weer kan.

 ^  Top

 


Grootseminarie Brugge / Potterierei 72 / B-8000 Brugge / tel 050 330362 / fax 050 330521
E_Mail tenduinen@grootseminarie.be