» Nederlands   » Deutsch   » English   » Franais   » Italiano

De bibliotheek

» Geschiedenis van de bibliotheek | » Het Archief

Het Grootseminarie te Brugge beschikt over een omvangrijke en gespecialiseerde bibliotheek van m釪r dan 250.000 banden en 180 lopende tijdschriften.
Studenten, al wie een (kerkelijke) opleiding volgt, docenten, wetenschappelijke onderzoekers, genteresseerden in filosofische, levensbeschouwelijke of religieuze thema's vinden er zowel populariserende werken als vakliteratuur in volgende vakdomeinen:

Filosofie: wijsgerige studies, (Nederlandstalige) tekstuitgaven, naslagwerken, bio- en bibliografien van filosofen
Bijbel en theologie: dogmatiek, exegese Oud en Nieuw Testament, moraaltheologie, oecumene, kerkleer, sacramenten, liturgie
Christelijk geloof en spiritualiteit: inleidingen tot het christelijk geloof, bronteksten uit de geloofstraditie, heiligenlevens, kunstboeken
Kerkelijk recht: historische bronnen, hedendaagse naslagwerken
Pastoraaltheologie:  reflectieliteratuur over o.a. pastoraat in allerlei milieus, kerkopbouw, vorming van een christelijke identiteit, homiletiek, catechese en verkondiging, missie, geloofsopvoeding, interreligieuze dialoog en interreligieus leren, godsdienstonderwijs …
Religiestudies en de andere levensbeschouwingen:  jodendom, islam, hindoesme, boeddhisme, athesme, vrijmetselarij, esoterie, sekten en paranormale verschijnselen …
(Kerk)geschiedenis:  omvangrijke historische collectie (incunabels, postincunabels, oude drukken) met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de Kerk en van het Bisdom Brugge
(Mens-)wetenschappen:  basiswerken uit de (godsdienst-)psychologie, economie, (godsdienst-)sociologie, pedagogie, natuurwetenschappen …

Binnen de opdracht van het Grootseminarie als studie- en vormingscentrum van het Bisdom Brugge biedt de bibliotheek een ruime collectie boeken alsook een uitgebreide selectie vaktijdschriften en naslagwerken, daterend van het begin van de boekdrukkunst tot vandaag.

Voor documentatie bij de voorbereiding van liturgische vieringen en didactisch materiaal (handboeken godsdienst LO en SO, audiovisueel materiaal, hongerdoeken, prenten, religieuze spellen en strips enzovoort) verwijzen we graag naar de catalogus van BIBDOC (bibliotheek en documentatiecentrum van De Bron te Harelbeke) op www.bidoc.be/bibdoc. Voor 'keuzelijsten' over diverse religieuze en pastorale onderwerpen: zie De Bron in Harelbeke, doorklikken op 'Bibdoc' en verder op 'keuzelijsten'.

Openingsuren

De bibliotheek is toegankelijk na afspraak met de bibliothecaris van maandag t.e.m. donderdag van 8.00-11.45 uur en van 12.30 - 16.45 uur (op woensdag tot 15.00 uur). Gesloten op wettelijke feestdagen, tussen Kerstmis en Nieuwjaar en van 15 juli tot en met 15 augustus.

Catalogus

De collectie is on line te raadplegen op Limo library (kies bij 'zoekresultaat beperken' voor 'Grootseminarie Brugge'). Deze aangroeiende elektronische catalogus bevat de werken uitgegeven na 1900, alle tijdschriften en de incunabelen, alsook een groeiend aantal oude drukken. Werken uitgegeven voor 1900 zijn ontsloten via de steekkaartencatalogi in de leeszaal van de bibliotheek. Een groeiend aantal is ook terug te vinden via de elektronische catalogus. In de leeszaal is een computer voorhanden om de on line catalogus te consulteren.
Werken uitgegeven voor 1900 kunnen in de meeste gevallen voorlopig enkel gevonden worden via de steekkaartencatalogi in de leeszaal van de bibliotheek.
In de leeszaal is een computer voorhanden om de on line catalogus te consulteren.

 ^  Top

Ontlenen

De bibliotheek kent een gesloten kastopstelling: de boeken zijn niet rechtstreeks toegankelijk maar worden door de bibliothecaris klaargelegd. Telefonisch of via mail kunt u publicaties voor u laten klaarleggen. Zij worden ofwel ter plekke in de leeszaal geconsulteerd ofwel ontleend.
De gewone ontleningstermijn bedraagt 1 maand (verlengbaar). Kostbare boeken, werken uitgegeven voor 1800 en de collectie in de leeszaal (L-code) worden niet ontleend.
Kopieerfaciliteiten zijn voorhanden (mits onkostenvergoeding), uitgezonderd voor kostbare boeken en werken uitgegeven voor 1800. De algemene reglementen geldig voor het kopiren van boeken en tijdschriften dienen te worden gerespecteerd.

 ^  Top

Inschrijving

Een inschrijving kost € 2,50 per jaar (onbeperkt ontlenen). Studenten gratis.

Interbibliothecair leenverkeer

Bibliotheek Grootseminarie Brugge werkt nauw samen met de andere Libisnet-bibliotheken, o.a. de Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven. Publicaties die niet in onze bibliotheek aanwezig zijn, kunnen aangevraagd worden in andere bibliotheken via InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) mits een kleine onkostenvergoeding.

 ^  Top

Aanwinsten en dubbelenverkoop

Aanwinsten worden regelmatig tentoongesteld in de Leeszaal en gepubliceerd op de website van het Grootseminarie alsook in Ministrando, het maandblad van het Bisdom Brugge. U kunt ook intekenen op een aanwinstenmail (met korte toelichting bij ieder boek). De eerste woensdagnamiddag van de maand verkoopt de bibliotheek dubbels uit haar collectie. Eens per jaar wordt een grote dubbelenverkoop georganiseerd. Meer info via bib@grootseminariebrugge.be.

 ^  Top

Informatiefolder

Download hier onze informatiefolder waarin u alle praktische gegevens vindt.

Contactgegevens

Bibliothecaris: de heer Rony Garez
Hoofdbibliothecaris: prof. dr. Stefaan Franco
Google map
Grootseminarie Brugge
Potterierei 72
8000 Brugge


Tel. 050/44 49 58
Fax 050 / 33 05 21

E-mail: bib@grootseminariebrugge.be
Website: http://www.grootseminariebrugge.be

» Geschiedenis van de bibliotheek | » Het Archief |  ^  Top

 
Leeszaal
Leeszaal Leeszaal Leeszaal

Leeszaal van de bibliotheek