»» 175 jaar in een notendop
»» Feestprogramma
»» Homilie
» download Priester zijn vandaag

175 jaar

  Grootseminarie Brugge
  Priester zijn vandaag

Studiedag 30 april
Jonge mensen hebben voorbeelden nodig
Op 30 april 2008 organiseerde het Grootseminarie van Brugge voor genodigden een studiedag over de priesteropleiding in deze tijd. De studiedag was een praeludium op de viering van 175 jaar Grootseminarie Brugge, want op 1 oktober 1833 ging de priesteropleiding van het bisdom Brugge van start in de gebouwen van de voormalige Duinenabdij. Als besluit van de studiedag hield kardinaal Walter Kasper, voorzitter van de pauselijke raad voor de bevordering van de christelijke eenheid, een referaat.

President Koen Vanhoutte verwelkomde op de studiedag mgr. Vangheluwe, mgr. Léonard (bisschop van Namen en co-voorzitter van de interdiocesane commissie voor de seminaries), de verantwoordelijken voor de priesteropleiding en de roepingenpastoraal in diverse Belgische en Nederlandse bisdommen en binnen enkele religieuze ordes en congregaties én de abten van Westvleteren, Zevenkerken, Tongerlo en Grimbergen.
We zijn dankbaar dat u bent ingegaan op ons voorstel om voorafgaand aan de toespraak van de kardinaal samen met ons te willen nadenken over de priesteropleiding. In onze huidige Kerk en samenleving is het vormen van de kandidaat-priesters een boeiende maar geen eenvoudige uitdaging. Hoe kunnen we de weinige kandidaten een degelijke basisvorming geven die hen bekwaam maakt om als gelukkige priesters de Heer en zijn Kerk te dienen? Die grote vraag houdt ons allen bezig.

Het professorenkorps startte een tijd geleden een reflectieproces over de weerbaarheid van (jonge) priesters en ging na hoe de seminarieopleiding daar maximaal kan toe bijdragen.
Maar de vraag naar een kwaliteitsvolle priesteropleiding willen we vandaag vanuit een andere invalshoek benaderen. We hebben daartoe de apostolische exhortatie 'Pastores dabo vobis' (hoofdstuk V,I) uit 1992 ter hand genomen om drie dimensies binnen de priesteropleiding te bespreken. In het Grootseminarie proberen wij die vorm te geven. We delen graag enkele ontwikkelingen in onze organisatie van de priesteropleiding en willen ons laten bevragen en verrijken. Een uitwisseling van diverse ervaringen en ideeën kan bijzonder vruchtbaar zijn.

Daarop stond professor Stefaan Franco stil bij de spirituele vorming in de priesteropleiding, president Koen Vanhoutte bij de intellectuele vorming in de priesteropleiding en professor Geert Morlion bij de pastorale vorming in de priesteropleiding. Na deze uiteenzettingen waren er groepsgesprekken volgens de drie thema's en in de namiddag een plenum met verslag over de besprekingen.

^ top

In de namiddag hield kardinaal Walter Kasper een toespraak over Priester zijn vandaag
Een op zichzelf staande verandering van de toelatingsvoorwaarden zal geen aarde aan de dijk brengen en ze zal evenmin een duurzame toename van het aantal kandidaten voor het priesterschap genereren, zei de kardinaal in zijn referaat.
Wanneer we er niet in slagen opnieuw fascinatie voor een geestelijke levensstijl te verwekken en de schoonheid van het priester zijn aanstekelijk en begeesterend voor te leven, dan mogen we al het andere vergeten. Het is vandaag niet anders dan in het verleden. Priesterroepingen worden gewekt daar waar jonge mensen overtuigende priesters ontmoeten. Jonge mensen hebben meer ooit nood aan voorbeelden, aan modellen op wie ze zich kunnen oriënteren.


Na de conferentie werd de Nederlandse vertaling van zijn boek over het priesterschap gepresenteerd. Dienaar van de vreugde Bij de voorstelling van 'Dienaar van de vreugde. Leven als priester, dienen als priester' zei uitgever Lieven Sercu dat dit boek erg goed past in de ambitie van de uitgeverij Lannoo om geen al te omvangrijk maar vooral een toonaangevend fonds van religieuze boeken te publiceren.
Hoewel wij bij de uitbouw van dit fonds in de eerste plaats aandacht hebben voor spiritualiteit voor het bredere publiek, is het ook onze bedoeling om een aantal keren per jaar meer fundamentele uitgaven te brengen die een stem in het theologisch debat kunnen vormen. 'Dienaar van de vreugde' is zo'n boek.

Kardinaal Kasper, een van de toonaangevende theologen van de naoorlogse periode, schreef dit boek bij de viering van de vijftigste verjaardag van zijn priesterwijding vorig jaar. Daarbij keek hij terug op de halve eeuw die voorbij was en op de veranderingen in het priesterbeeld - en in het kerkbeeld - die in die tijd hebben plaatsgevonden, schrijft kardinaal Godfried Danneels in het voorwoord. In zijn boek staat kardinaal Walter Kasper stil bij het wezen en de dienstbaarheid van de priester. Hij verbindt theologische reflectie met zijn grote levenservaring als pastor, als hoogleraar, als bisschop en als verantwoordelijke in het Vaticaan voor oecumene: Kasper was hoogleraar dogmatiek in Tübingen en bisschop van Rottenburg-Stuttgart (1989-1999) en sinds 1999 secretaris en vanaf 2001 voorzitter van de pauselijke raad voor de bevordering van de christelijke eenheid.

^ top

Kardinaal Kasper geeft de priesters met dit boek een diep inzicht in wat de priester is - en altijd al was - zonder daarbij blind te zijn voor de hedendaagse ontwikkelingen in het priesterlijke leven. De rustige en beargumenteerde manier waarop hij de theologische gronden aangeeft waarop het priesterschap steunt, zal velen helpen om met inzicht en vreugde priester te zijn en om met moed en zelfvertrouwen als priester in de Kerk te werken, schrijft kardinaal Danneels nog in het voorwoord.
Mgr. Rauber (pauselijk nuntius), mgr. Van Looy (bisschop van Gent en de andere co-voorzitter van de interdiocesane commissie voor de seminaries), mgr. Harpigny (bisschop van Doornik), mgr. Jousten (bisschop van Luik) en mgr. De Kesel (hulpbisschop van Mechelen-Brussel) kwamen het referaat van kardinaal Kasper beluisteren. Kardinaal Danneels en de andere bisschoppen lieten zich verontschuldigen. Auditorium Studiedag Gouverneur Paul Breyne en ambassadeur Frank De Coninck (ambassadeur van BelgiŽ bij de Heilige Stoel) vertegenwoordigden de burgerlijke overheid. Patrick Moenaert, burgemeester van Brugge, kon niet aanwezig zijn. Professor Peter De Mey van de Faculteit Godgeleerdheid vertegenwoordigde de Katholieke Universiteit Leuven. Een omvangrijke groep priesters van het bisdom Brugge - onder hen opvallend veel jonge priesters - was ingegaan op de uitnodiging van het Grootseminarie. De deelnemers aan de studiedag én de seminaristen woonden uiteraard ook de lezing bij. Een groep seminaristen van het bisdom Roermond woonde de lezing eveneens bij. Mgr. Johan Bonny, oud-professor aan het Grootseminarie te Brugge en staflid van de pauselijke raad voor de bevordering van de christelijke eenheid, vergezelt kardinaal Kasper bij zijn bezoek aan Brugge. Vandaag is de kardinaal de eregast van mgr. Roger Vangheluwe voor de Heilig Bloedprocessie.

Doenja Van Belleghem

«« pagina terug | ^ top | »» 175 jaar in een notendop