« pagina terug

voor u gelezen...

Het grootseminarie in Brugge bestaat dit jaar 175 jaar

BRUGGE (RKnieuws.net) - Het grootseminarie in Brugge bestaat dit jaar 175 jaar en dat gaat niet ongemerkt voorbij. Dat stelt mgr. Roger Vangheluwe, bisschop van Brugge.
"De start van het jubileumjaar werd reeds genomen op het feest van de Hemelvaart van de Heer en de H.Bloedprocessie, en de dag ervoor met een interessante studiedag over de priesteropleiding. Blikvanger die dag was de conferentie door kardinaal Walter Kasper, voorzitter van de pauselijke raad voor de eenheid van de christenen. Tezelfdertijd werd de Nederlandse vertaling van zijn boek Dienaar van de vreugde voorgesteld. Met deze bezinning op het wezen en de vorming van de diocesane priester kreeg ons seminarie als het ware een nieuwe bemoediging".
Hart van het bisdom
"Tot onze vreugde is het aantal seminaristen lichtjes aangegroeid. Ze zijn nu met dertien. Maar via de Theologische Academie en het Pastoraal-Theologisch Centrum wordt ook een deel van de opleiding van de permanente diakens, de parochieassistenten en de pastorale werksters en werkers verzorgd. Heel wat mensen vinden er mogelijkheden voor verdere vorming en groei in geloof via conferenties, cursussen en lessenreeksen. Zo kan het Grootseminarie zijn zending blijven vervullen; ik zie het als het hart van het bisdom. Dit jubileumjaar is een uitnodiging en een stimulans tot vertrouwen in de verdere werking".
"Ook het bisdom Brugge zelf werd opnieuw opgericht in 1834, dus eveneens 175 jaar geleden. Een aantal activiteiten worden samen met het Grootseminarie ingericht, zoals een televisiemis vanuit de kathedraal, een religieus concert met het Vlaams Radio Koor op een drietal plaatsen in West-Vlaanderen, een tentoonstelling, het aanmaken van bezoekersgidsen en enkele publicaties. We willen er ons op die wijze bewust van worden dat we in een lange traditie staan en verantwoordelijkheid opnemen naar de toekomst toe. Jubileren is dankbaar zijn voor het verleden en hoopvol kijken naar wat komt".

Alle Vlaamse bisdommen, Antwerpen, Brugge, Gent, Ieper en Mechelen werden opgericht in 1559, samen met een paar diocesen in Wallonië en in Nederland. Volgend jaar zal het dus 450 jaar geleden zijn dat de Belgische hiërarchie ontstond, en ook dat zal herdacht worden. Nog niet alle programmapunten zijn klaar, maar ook dat wordt de moeite waard.

"Het is dus een jaar van jubilea voor de Kerk in ons land en in ons bisdom. In de loop der jaren heeft onze kerkgemeenschap veel meegemaakt. Er waren grote bloeiperioden maar ook tijden van crisis. Ook nu staan we op een keerpunt. We vertrouwen er op dat we ons geloof in Jezus Christus en onze toewijding aan de medemensen zullen kunnen doorgeven aan de komende generaties. Daarvoor bidden we en zetten we ons in", aldus bisschop Roger Vangheluwe. (tb)

  ^  top   | « vorige pagina

KARDINAAL KASPER GEEFT AFTRAP VOOR JUBELJAAR

BRUSSEL (KerkNet) - Het Grootseminarie van Brugge viert van oktober 2008 tot juni 2009 een jubeljaar. Aanleiding is de 175ste verjaardag van de heroprichting van het bisdom Brugge, dat enkele jaren tot het bisdom Gent behoorde. Plechtige opening Als aanzet tot het jubileumjaar gaf kardinaal Walter Kasper woensdagavond een conferentie over priester zijn. Hij stelde bij die gelegenheid ook de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Dienaar van de Vreugde’ (Lannoo, Tielt) voor. Kardinaal Kasper, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen, staat in het boek stil bij het wezen en de dienstbaarheid van de priester. Hij verbindt de theologische reflectie met een grote levenservaring: als pastor, als hoogleraar, als bisschop en als verantwoordelijke van het Vaticaan voor de oecumene. De Duitse curiekardinaal houdt een inspirerend en warm pleidooi voor de grote verantwoordelijkheid van priesters in de Kerk, met oog op hun roeping, hun apostolische zending, hun dienst aan de missionaire opdracht van de Kerk en de rol die ze kunnen spelen in het doorgeven van de vreugde van het geloof. Voor de voordracht werden ook de Belgische bisschoppen en de nuntius uitgenodigd, samen met verantwoordelijken van de burgerlijke overheid en van de KU Leuven. Kardinaal Kasper woont morgen donderdag nog de ‘Heilig Bloed’-processie doorheen de Brugse centrumstraten bij. Aan de conferentie ging een studiedag vooraf over priesteropleidingen. "Dit jubeljaar plannen wij ook nog verschillende concerten en tentoonstellingen",aldus Koen Vanhoutte, de rector van het Brugse Grootseminarie.
Bron - Kerknet

  ^  top   | « vorige pagina

OPLEIDING ONDER DE LOEP

BRUSSEL (KerkNet)- Dit jaar viert het Brugse seminarie zijn 175ste verjaardag. Als aanloop tot het feestjaar organiseerde het seminarie een studiedag over hoe een kwaliteitsvolle priesteropleiding voor de 21ste eeuw er moet uitzien. Die rust op drie pijlers: de spirituele, de intellectuele en de pastorale vorming. Op hun beurt zijn die verankerd in een goede menselijke vorming, die het fundament vormen. Hoe men die drie pijlers gestalte geeft werd uiteengezet door respectievelijk Stefaan Franco, Koen Vanhoutte en Geert Morlion. Daarbij viel het op dat heel sterk de klemtoon wordt gelegd op het verwerven van persoonlijk inzicht en een persoonlijke attitude, waardoor men gewapend is om na de opleiding de uitdagingen van het priesterleven aan te gaan. Met andere woorden, er wordt een basis verworven om blijvend zijn eigen spiritualiteit te voeden, zich verder intellectueel te bekwamen en zijn pastoraal handelen te bevragen en bij te sturen. De Brugse visie werd naderhand getoetst aan de inzichten en ervaringen van andere opleidingen in ons land en in Nederland. Naast de bisdomstaf van Brugge en het docentencorps van het Brugse seminarie, was er een stevige afvaardiging van het interdiocesane Johannes XXIII-seminarie in Leuven, van de Franstalige én de Nederlandse seminaries. Mgr. Roger Vangheluwe en mgr. André-Mutien Léonard woonden eveneens de studiedag bij.
Bron - Kerknet

  ^  top   | « vorige pagina

DIENAAR VAN DE VREUGDE

BRUSSEL - (KerkNet) In de rand van een studiedag over de priesteropleiding ter gelegenheid van de opening van het feestjaar van het Brugse seminarie, kwam kardinaal Walter Kasper naar Brugge om er de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Dienaar van de vreugde’, uitgegeven bij Lannoo-Tielt. Hij hield bij die gelegenheid een fel gesmaakt referaat over ‘Priester zijn vandaag’. De Duitse curiekardinaal benadrukte daarbij dat elk gelukkig priesterleven moet vertrekken van een innige vriendschap met Jezus. “Slechts vanuit de persoonlijke, doorleefde en steeds weer te vernieuwen en te verdiepen vriendschap met Jezus Christus kan met het priester en christen zijn verstaan, beleven en bij moeilijkheden volhouden.” De roepingencrisis kan dan ook maar keren als we beginnen vanuit Christus en “zijn gelaat opnieuw gaan zoeken”. Hij riep zijn toehoorders op om zich niet langer met bijzaken in te laten, het is tijd om over God te spreken. Want men spreekt tegenwoordig wel gemakkelijk over de terugkeer van het religieuze, maar God blijft desondanks de grote afwezige. Vervolgens ontwikkelde kardinaal Kasper zijn visie op het priesterschap. “Priester worden en priester zijn betekent dat men zich geheel laat bepalen door Jezus’ pro-existentie, door zijn radiaal er-zijn-voor-God-en-voor-de-anderen.” Hij werkte dit verder uit op een sprankelende en spirituele manier, zonder nochtans de problemen uit de weg te gaan. En hij besloot met zijn diepe vertrouwen in de toekomst van het priesterschap. “Priester zijn heeft niet uitgediend. Ook in de toekomst is het voor de mensen een noodzakelijke en hoognodige dienst en het is voor de priester zelf een vervullende en mooie dienst. De priester kan ook nu en in de toekomst een dienaar van de vreugde zijn.” Deze conferentie werd bijgewoond door hele schare Brugse priesters, de bisdomstaf, het docentencorps van het seminarie, vertegenwoordigers van de priesteropleiding in ons land en Nederland, de abten van Tongerlo, Grimbergen, West-Vleteren en de prior van Steenbrugge. Ook Kaspers Brugse medewerker mgr. Johan Bonny was aanwezig, evenals de gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne. Mgr. Roger Vangheluwe mocht zijn collega’s mgr. André-Mutien Léonard (Namen), mgr. Guy Harpigny (Doornik), mgr. Aloys Jousten (Luik), mgr. Luc Van Looy (Gent) en mgr. Jozef De Kesel (Brussel) verwelkomen evenals de pauselijke nuntius mgr. Karl-Josef Rauber.
Bron - Kerknet

  ^  top   | « pagina terug