Kerstvigilie 2009

  Een kind is ons geboren...

quote
De wereld maakt zich op om 'kerst' te vieren.
Wat zijn de hedendaagse ingrediënten van dit 'eindejaarsfeest'?
Vredesboodschappen, familiebijeenkomsten, veel lichtjes in het donker, geschenken en gezellig tafelen horen er steevast bij. Rendieren en kerstmannen zetten hun opmars verder, de laatste tijd meer vergezeld van engelen zonder boodschap.
Het is niet aan ons om dit alles zo maar af te wijzen maar we mogen wel de vraag stellen of deze aanpak ons op weg helpt om de diepe zin van het kerstgebeuren op het spoor te komen.

Gelukkig vinden heel wat mensen in deze bijzondere dagen de weg naar de kerk, naar de christengemeenschap die wakkere aandacht vraagt voor de echte reden van dit grote feest. Zo zijn ook wij hier samen met de open oren van eenvoudige herders om het goede nieuws, de reden van zoveel vreugde, te vernemen. Engelen met een blijde boodschap nodigen ons uit om nooit te vergeten dat in het kind van Maria te Bethlehem geboren aan de wereld een redder werd geschonken, de gezalfde van God. We mogen ons niet beperken tot wat stille vertedering rond een kind in armoede geboren. Kerstmis kunnen we best vieren met een blijvende verwondering over Gods keuze om ons in Jezus bevrijdend nabij te komen. Ja, kerstmis heeft alles te maken met God die bij mensen wil wonen, de kloof van vervreemding overbrugt en ons benadert om zich bekend te maken en alles met ons te delen.

Het kindheidsevangelie blijft de aangewezen toegangsweg om door te dringen tot de diepe zin van Jezus' geboortefeest. Zelfs heel de Schrift, oud en nieuw testament, is een veilige gids voor wie dichter wil komen bij het geloofsgeheim dat we met kerstmis vieren. In de middeleeuwse traditie van de armenbijbel koos men bewust voor zo' aanpak. In oude teksten las men voorafbeeldingen van het kerstmysterie. Micha had reeds gesproken over het grote belang van het kleine Bethlehem. Jesaja had de komst aangekondigd van een kind als vredesvorst. Daniël sprak over een sterke steen die machtige rijken zou neerhalen om Gods rijk te vestigen.

Om toch maar niet te vergeten dat het in de kerstverhalen over Gods werk gaat, zijn de bijbelse auteurs bijzonder gevoelig voor het wonderbaar karakter van Jezus' geboorte. Lucas vertelt hoe de Redder geboren wordt uit een moeder die maagd was. Dat de Gezalfde ter wereld komt, is niet louter mensenwerk maar voor alles Gods genadevol initiatief waarop Maria vrij en van harte 'ja' heeft gezegd. Wie het wonder weigert, sluit zich af voor de diepe boodschap van kerstmis. Kerstmis vieren kan niet zonder groeiend geloof in het wonder van Gods goedheid die tot stand brengt wat voor mensen onmogelijk is. Het verhaal uit Exodus over het vuur dat niets verbrandt wil een gelijkaardige gevoeligheid wekken voor Gods werkzame aanwezigheid die de vrijheid van mensen niet stuk maakt. Ook het verhaal over de bloeiende staf van Aron toont hoe Gods activiteit onze stoutste dromen overtreft. Oude Schriftverhalen en beelden over Gods wonderlijke kracht mogen geen dode letters blijven in een ontoegankelijk archief. Iedere generatie opnieuw heeft die verhalen nodig om met een verfijnd gelovige kijk kerstmis te leren vieren als - o wonder - het feest van Gods menswording in Jezus.

We zijn aardig op weg gezet om kerstmis gelovig te vieren. En toch zijn we niet helemaal voldaan…
Ons hart kan droef worden bij de gedachte dat al die mooie verhalen over vroeger gaan, over een ver verleden, millenia terug in de tijd…
We herkennen ons goed in het psalmgebed van de kleine profeet Habakuk: Heer, ik ben vol ontzag voor uw werken. Laat die herleven in onze tijd, maak ze ons in deze tijd bekend. Ons hart bidt: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. We zijn benieuwd om te vernemen of het wonder van Jezus' komst ook gebeurt in onze tijd. De bijbel leert ons in elk geval dat we het komen van de Heer in onze wereld niet mogen zoeken in spectaculaire tekenen. Als Christus nu de wereld binnenkomt gebeurt het ook eerder stil en onopvallend. De vreugde om zijn reddende nabijheid is daarom niet minder intens.

Komend uit de leerschool van de Schrift kunnen we ons verheugen over de kleine wondere tekenen van Jezus' nabij komen hier en nu. Christus komt nu ter wereld - o wonder - waar twee of drie in zijn Naam verenigd zijn en eensgezind bidden. Meer dan we kunnen vermoeden is de levende Heer hier en nu bij ons. Christus komt ter wereld - o wonder - waar mensen tijd en ruimte maken voor zijn Woord en Hem het eerste en laatste woord geven in de uitbouw van hun leven. Christus komt ter wereld - o wonder - als noodlijdende mens die op ons een beroep doet. Christus komt ter wereld - o wonder - door herders en profeten die zijn woord vertolken in deze tijd. Christus komt ter wereld - o wonder boven wonder - wanneer we straks met Hem aan Tafel gaan en Hij zichzelf aan ons geeft als Brood om van te leven.

Echt kerstmis vieren kan maar voor wie wandelend langs bijbelse wegen geloof leert hechten aan de wondere tekenen van Gods mensenliefde én de tekenen van zijn nabijheid ook hier en nu met nieuwgelovige ogen leert ontdekken. We wensen elkaar zo'n echte Kerst waarbij we Christus van harte blijven verwelkomen in ons hart, in ons gezin, in onze gemeenschap.

Koen Vanhoutte

«« pagina terug | ^ top