» Als je denkt aan priester worden …

Gebeden om roeping

 

Jezus,
zoals U door de Vader
bent gezonden naar ons toe,
zo nodigt U ons uit op weg te gaan,
samen met velen, naar uw en onze Vader.
De Helper zendt ons, de Geest van God,
Hij geeft ons moed en kracht
om uit onszelf te treden
en enkel uw boodschap door te geven.

Uw inspiratie helpt ons te getuigen
van U, die diep in ons aanwezig zijt.
Geef ons mensen met een ruim hart,
gelovigen met een nieuwe geest
om te verhalen hoe U met ons bezig bent,
te getuigen van uw goedheid,
van waarheid en wat schoon is.

Geef ons mensen die zich inzetten, belangeloos,
voor wie in pijn is, zoekend of verward.
Geef ons mensen met een hart zoals het uwe
die de vreugde van het evangelie uitstralen.

Mgr. Luc Van Looy


In den beginne, God, hebt Gij gesproken,
en in uw Woord werd de wereld geschapen,
en Gij zag dat het goed was.

Later hebt Gij tot Abraham gesproken,
die vader werd van allen die in U geloven
omdat hij zich heeft toevertrouwd aan uw Woord.

En Gij hebt Mozes toegeroepen,
en openbaarde alles in uw heilige Naam:
'Ik zal er zijn voor u'.

Ook Samuel hebt Gij geroepen.
Hij bad, geholpen door uw priester Eli:
'Spreek, Heer, uw dienaar luistert.'

Uw engel zocht Maria op.
Hij sprak tot haar: 'Verheug u, begenadigde'.
En zij antwoordde: 'Mij geschiede naar Uw Woord.'

In Jezus zijt Gij zelf tot menselijk Woord geworden,
in Hem spreekt Gij U uit ten einde toe, voor ons.
En Jezus sprak: 'Kom mee, en je zult het zien.'

Roep mensen samen tot uw Kerk, Heer,
roep man en vrouw tot elkaar,
roep allen tot een dienst in Uw rijk.

En roep daartoe ook mensen die sprekend op U gelijken
in het ambt van priester en diaken, in het godgewijd leven.
Ja, wij bidden U met aandrang, Heer,
uw volk heeft herders, dienaars en profeten nodig.

God, onze Heer, roep ons tot U,
vandaag en alle dagen,
en tot in eeuwigheid. Amen.


Goede God,
zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus hebt gegeven,
uw veelgeliefde Zoon.
Hij heeft ons het goede nieuws gebracht
van uw menslievendheid.
Maak ons gevoelig voor zijn woord,
waakzaam en vol aandacht voor wat Hij ons vraagt.
Verzamel ons tot zijn leerlingen
aan Hem gehecht
als ranken aan de wijnstok.
Beziel ons en heel uw kerk
met durf en geestkracht
om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Roep velen in uw kerk,
in verscheidenheid van gaven,
mannen en vrouwen,
om teken te zijn van uw aanwezigheid
en van uw goedheid voor alle mensen.
Laat uw woord helder zijn en klaar:
dat we onbevangen en vrij
de weg gaan waarop Gij ons roept.
Amen.

(Mgr. Jozef De Kesel


God onze Vader,
wij danken u voor al wat leeft,
voor de schoonheid van de schepping,
voor de talenten
die wij van u ontvangen,
voor het levensgeluk dat wij mogen ervaren.

Wij danken u voor allen die ons helpen,
voor het vertrouwen en de geborgenheid
ons geschonken door medemensen,
voor de goedheid en de liefde van hen
die bij ons blijven in moeilijke dagen.

Vooral danken wij u
omdat gij onze Vader zijt
en ons uw zoon Jezus hebt gezonden.
Hij is het levend woord
dat ons in de kerk ter ore komt.
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven.
Hij blijft bij ons in het brood en de wijn
van de eucharistie.
Hij heeft ons zijn Geest gezonden
die ons samenbindt in één gemeenschap
van broers en zussen.

Dank u, goede God en Vader.

Heer Jezus Christus,
in vertrouwen richt ik mij tot u.
Gij zijt de Heer van mijn leven.
Zend uw Geest over mij.
Maak me bekwaam om liefde te geven,
om liefde te ontvangen.
Geef me kracht en moed
om eerlijk en rechtvaardig te zijn
voor ieder mens, hier en overal.
Laat het kwaad geen macht krijgen over mij.

Heer, wat wilt ge dat ik doe?
Ik wil leven zoals u
en u volgen, waar gij mij roept,
mijn leven lang.
Zend uw Geest over mij.
Laat mij zien de weg die ik moet gaan,
de taak die gij voor mij bestemt.
Geef mij de moed te kiezen
voor wat ik als mijn roeping ervaar.

Heer God, zegen mij.
Zegen mijn thuis en allen die met mij zijn.

Lieve Moeder Maria,
eer mij zeggen zoals u:
mij geschiede naar uw woord


God onze Vader,
wij danken u voor Jezus Christus uw zoon.
Hij heeft zichzelf aan ons gegeven.
Hij heeft de tekenen van zijn liefde aan ons nagelaten.
Hij reinigt ons in het doopsel
en verzoent ons keer op keer met u.
Hij zendt over ons zijn Geest
en vormt ons tot volwassen christenen.
Hij blijft onder ons
door het Woord dat hij tot ons spreekt
door het Brood dat hij voor ons breekt.
Dank u voor zoveel creatieve goedheid.

Heilige Vader, eeuwige God,
Gij zijt de goede herder.
Gij laat uw volk niet eenzaam achter.
Gij bewaart uw kerk onder de hoede van uw apostelen.
Gij geeft ons de mensen die ons bijstaan in uw naam.
Zij zijn de herders die gij hebt aangesteld,
die de plaats bekleden van uw zoon
en de kudde voorgaan die zij weiden.

Dank u, Heer,
voor de priesters die gij ons schenkt,
voor de priesters op onze levensweg.
Roept gij ook mij om in hun spoor te treden?
Laat mij uw stem vernemen


Heer Jezus Christus,
wat wil je dat ik doe?
Ik ben soms zo wispelturig, zo onzeker.
Ik verlang ernaar om jou te volgen
en me helemaal aan jou te geven.
Soms ook ben ik bijna bang van jou.
Ik durf niet te vragen naar jouw wil voor mij
uit vrees een zware opdracht te ontvangen.
Maar dan brandt weer dat vuur in mijn binnenste.
Jij laat me niet los.

Heer Jezus,
geef mij de vrede en het vertrouwen
dat jij alleen het goede wilt voor mij,
dat jij, waar ik ook ga of sta
altijd bij mij zult zijn om mij te steunen.
Als ik doe wat jij mij vraagt zal ik gelukkig zijn,
anderen gelukkig maken
en jou alle eer en glorie geven.

Geef mij de vreugde en de kracht
Om te zeggen zoals je lieve Moeder deed:
Mij geschiede naar uw woord.
Dan kan jij weer mens worden,
in en rondom mij.

Hier ben ik, Heer,
Zend mij.


Heer, Gij zijt de God van het verbond
en gij biedt iedere mens uw liefde aan.
Gij nodigt elke christen uit om te getuigen van uw liefde.
Maak ons gevoelig voor uw aanwezigheid
en bereid om met heel ons leven
antwoord te geven op deze liefde.

Heer Jezus, sinds de apostelen roept Gij mensen
om bij U te zijn en U te volgen.
Zij verkondigen het Evangelie,
zij gaan voor in de Eucharistie,
en zijn teken van uw vergeving.
Heer, wij danken U voor de priesters die Gij ons geeft.
Mogen jongeren in onze gemeenschappen ontdekken
dat U dienen gelukkig maakt.
Geef hen de kracht en de durf om 'ja' te zeggen als Gij hen roept.
Amen.
(gebed Roepingenzondag 2010 - Jaar van de priester)


Vader,
zend in ons midden uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus
in het hart van jonge mensen.

Sterk hun vertrouwen, verruim hun liefde.
Breng hen U zo nabij dat ze alles verlaten
om Jezus te volgen en hun broeders en zusters te dienen.
Geef priesters aan uw Kerk,
medewerkers van uw apostelen
om uw Woord te spreken en het Brood van het leven uit te delen.
Dat uw boodschap wordt gehoord,
uw maaltijd gevierd
en uw liefde uitgedragen tot
aan de uiteinden van de aarde
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen


Heer Jezus Christus,
gij hebt gezegd:
"De oogst is groot..."
en op dat woord
zijn door de eeuwen heen
ontelbaar velen opgestaan
en gaven alles prijs
om u te volgen.

Wij bidden u
zend ook in deze tijd
uw Geest die stuwkracht is.
Zie met liefde neer
op onze gezinnen,
onze gemeenschap, onze parochie.

Roep jonge mensen tot uw dienst,
opdat zij in uw spoor
de weg van zelfvergeten liefde gaan.
Geef aan hen een trouw hart
dat uw roepstem blijft horen
en eenvoud in denken en doen,
om u geheel toe te behoren.

Heilige Maria, Moeder van de kerk,
bid voor ons. Amen.


In den beginne, God, hebt Gij gesproken,
en in uw Woord werd de wereld geschapen,
en Gij zag dat het goed was.

Later hebt Gij tot Abraham gesproken,
die vader werd van allen die in U geloven
omdat hij zich heeft toevertrouwd aan uw Woord.

En Gij hebt Mozes toegeroepen,
en openbaarde alles in uw heilige Naam:
'Ik zal er zijn voor u'.

Ook Samuel hebt Gij geroepen.
Hij bad, geholpen door uw priester Eli:
'Spreek, Heer, uw dienaar luistert.'

Uw engel zocht Maria op.
Hij sprak tot haar: 'Verheug u, begenadigde'.
En zij antwoordde: 'Mij geschiede naar Uw Woord.'

In Jezus zijt Gij zelf tot menselijk Woord geworden,
in Hem spreekt Gij U uit ten einde toe, voor ons.
En Jezus sprak: 'Kom mee, en je zult het zien.'

Roep mensen samen tot uw Kerk, Heer,
roep man en vrouw tot elkaar,
roep allen tot een dienst in Uw rijk.

En roep daartoe ook mensen die sprekend op U gelijken
in het ambt van priester en diaken, in het godgewijd leven.
Ja, wij bidden U met aandrang, Heer,
uw volk heeft herders, dienaars en profeten nodig.

God, onze Heer, roep ons tot U,
vandaag en alle dagen,
en tot in eeuwigheid. Amen.


 ^  Top