Brief van de Vlaamse bisschoppen voor roepingenzondag 2013

vierde Paaszondag C - 21 april 2013


De woorden die Jezus in het evangelie tot ons richt, zusters en broeders, zeggen wat er aan ons gebeurt in deze viering. Daarom zijn we hier verenigd: om te luisteren naar een Stem. Het is de stem van Jezus, die uiteindelijk maar n woord te zeggen heeft: "Dat Hij ons kent". In de Bijbelse taal betekent 'kennis' hetzelfde als in ons dialect: het is zoals een jongen en een meisje die kennis hebben. Dat Jezus 'ons kent', wil zeggen dat Hij van ons houdt, dat Hij tijd met ons wil doorbrengen, dat Hij ons begrijpt en aanvaardt. Ja,we zijn oneindig kostbaar in zijn ogen. Zijn liefde is zo mateloos, dat Hij zich helemaal aan ons geeft. Dt doet Hij hier in deze viering: Jezus schenkt ons in Brood en Wijn zijn 'eeuwig leven' - een leven dat sterker is dan alle dood - zo'n leven in volheid: dat zegt Hij ons toe.

Alleen Christus kan zo spreken. Hij spreekt immers uit ervaring. Want het eeuwige leven, dat de dood overwint, heeft Hij op Pasen van zijn Vader ontvangen. Dat ontzaglijke wonder vieren we met grote vreugde in deze paastijd. We mogen het nooit vergeten: Jezus' boodschap van liefde werd dan wel afgewezen - Hij werd tussen boosdoeners gekruisigd - maar Gods liefde was sterker dan de dood. Jezus gaf zijn leven voor ons prijs als een weerloos lam, maar zelfs op Golgota bleef Hij geborgen in Gods hand. Het is waar: uit de hand van de Vader kan niets of niemand worden weg geroofd.

In dat grote geheim delen wij allemaal. Het is de blijde boodschap, die de verrezen Heer ons toeroept. Dat is het hart van onze roeping, zusters en broeders. Ja, Jezus roept ons, net als eens zijn eerste leerlingen. Hij spreekt zijn ja-woord tot elk van ons. Hij roept ons rond zich: om te delen in zijn liefde, als een levend teken van zijn goedheid in de wereld rondom ons.

Jezus is niet alleen een weerloos Lam dat zich voor ons gaf; Hij is de herder die ons naar de bronnen van het leven leidt. Hij is een Lam, maar ook een herder die spreekt met gezag. En zijn gezag steunt niet op macht, maar op de liefde van God die alles overwint.

Laten we bidden, zusters en broeders, dat God ons ook vandaag zulke herders geeft: niet om te heersen, maar om te dienen zoals Jezus, herders die zich zoals Jezus durven toe vertrouwen aan de ogenschijnlijk zwakke kracht van Gods goedheid zonder maat.

Laten we bidden voor elkaar: dat we de roepstem van Jezus' liefde steeds beter verstaan en dat we niet vrezen, nu we weer zijn kleine kudde zijn geworden.

Vragen we dat jonge mensen Jezus' Stem mogen horen en laat ons hen helpen met tact n met vrijmoedigheid. Groepen, gemeenschappen en gezinnen waarin jongeren leren bidden en waar zij ook vanuit de Bijbel leren spreken over hun geloof, hun leven en hun inzet zijn daarbij zeer belangrijk. Ook initiatieven van geestelijke begeleiding zoals in het Samuel-project dat al vele jongeren in Vlaanderen heeft genspireerd, zijn daartoe van grote waarde. Het vergt van ons allen een eigen manier van leven en van spreken die we ons nog meer kunnen eigen maken. Ook wij moeten opnieuw leren Gods Woord te horen door het lezen van de Schriften en door het overwegen van wat ons overkomt. Biddend mogen we ons toevertrouwen aan Jezus om de weg te vinden die Hij met elk van ons wil gaan.

Zusters en broeders, wat vandaag, met roepingenzondag, op het spel staat, is de alfa en de omega van ons geloof: dat de Heer ons aanspreekt met zijn Woord van liefde en dat wij door te luisteren het leven vinden in volheid. Dat is meteen onze diepste wens: op de eerste plaats voor elk van u, maar ook voor ieder mens.

De bisschoppen van Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Mechelen-Brussel